Strefy biwakowe – specjalne miejsca przeznaczone dla wszystkich miłośników spędzania czasu przy ognisku. Jedna z nich znajduje się na Szelągu przy ul. Nadbrzeże, druga natomiast położona jest przy Wartostradzie na Głównej.

Lokalizacja Strefy Biwakowej na Szelągu 

 

wartostrada-strefa-biwakowa

Lokalizacja Strefy Biwakowej na Głównej

Regulamin Strefy Biwakowej

  1. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym jest zabronione.
  2. Osoby organizujące ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach, a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
  3. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
  4. Osoba organizująca ognisko zobowiązana jest we własnym zakresie zapewnić drewno opałowe.
  5. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia strefy biwakowej. Nie zastosowanie się do tego warunku podlega karze zgodnie z art. 144 § 3 Kodeksu wykroczeń.
  6. W ognisku może być spalane wyłącznie drewno. Nie dopuszcza się spalania innych materiałów takich jak: płyny łatwopalne, tworzywa sztuczne, odpadki, materiały zawierające substancje niebezpiecznie, opakowania i resztki jedzenia etc.
  7. Po zakończeniu ogniska należy ugasić palenisko zasypując je piaskiem lub zalewając je wodą a także należy pozostawić strefę biwakową w czystości i porządku.
  8. Użytkownicy paleniska ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkie spowodowane przez nich szkody i zniszczenia mienia na terenie strefy biwakowej.
  9. Użytkownicy strefy biwakowej zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej.
  10. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności interwencją Policji, Straży Miejskiej, a także odpowiedzialnością karną.

14249909_297045383985171_8835752463235174763_o