facebook

W listopadzie 2015 roku Włodarze nadwarciańskich gmin obszaru funkcjonalnego Poznania oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Pani Magdalena Żmuda podpisali list intencyjny wyrażający wolę współpracy w celu utworzenia Wielkopolskiego Klastra Rzecznego. Sygnatariusze zobowiązali się do rozszerzenia i wzmocnienia istniejących już kontaktów w celu przywrócenia transportu oraz turystyki na rzekach województwa Wielkopolskiego. Będzie to możliwe poprzez stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu.

klaster1

Klaster będzie realizował swoje założenia przez:

 • współpracę z instytucjami administracji publicznej zajmującymi się aspektami ochrony środowiska
  i transportu oraz gospodarki wodnej,
 • promocję i publikację materiałów na temat żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej oraz organizację spotkań, konferencji i zjazdów o charakterze naukowym,
 • wspieranie inicjatyw związanych z zagospodarowaniem rzek w Wielkopolsce, powiązanych z ochroną przyrody, walorami przyrodniczymi i turystycznymi, a także aspektami energetyki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej,
 • współpraca/wsparcie merytoryczne, prawne przed instytucjami administracji publicznej w zakresie budowy infrastruktury na terenach chronionych, przeciwpowodziowych zalewowych, ale także wymiana doświadczeń i rozwiązań pomiędzy sygnatariuszami,
 • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach oraz pozyskiwanie zagranicznych partnerów do współpracy,
 • wymianę informacji o organizacji pracy przedsiębiorstw i instytucji zajmujących się tematyką wód śródlądowych i gospodarki wodnej, tworzenie wspólnych planów inwestycyjnych dążących do rewitalizacji rzek i infrastruktury rzecznej, jak również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
  techniczno-naukowych,
 • monitoring wydarzeń na rynku krajowym i międzynarodowym związanych z żeglugą śródlądową oraz śródlądowymi drogami wodnymi, logistyką, gospodarką i turystyką wodną,
 • współpracę z innymi klastrami w kraju i poza krajem, zajmującymi się tematyką śródlądowych dróg wodnych, polityki wodnej, turystyki morskiej i rzecznej oraz logistyką,
 • wspólne ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację założonych celów, niewykluczające żadnego z sygnatariuszy w samodzielnym pozyskiwaniu środków finansowych na realizację działań zmierzających udoskonalaniu funkcjonowania Wielkopolskiego Klastra Rzecznego.

Wielkopolski Klaster Rzeczny swoimi staraniami winien prowadzić do dynamizacji przeprowadzanych inwestycji na rzekach Wielkopolski, dotyczących zarówno przywrócenia im żeglowności, jak i pobudzenia potencjału turystycznego przy zachowaniu wrażliwości na aspekty środowiskowe. W dalszej perspektywie takie inwestycje mogłyby być finansowane zarówno ze środków publicznych województwa wielkopolskiego, inne środki krajowe, środków unijnych, jak również ze środków pochodzących z partnerstwa publiczno-prywatnego czy stricte z funduszy pochodzących od prywatnych inwestorów.

Do współpracy w ramach klastra mogą przystąpić wszelkie podmioty zainteresowane tematyką śródlądowych dróg wodnych, turystyką oraz gospodarką wodną w Wielkopolsce, a także wszystkie instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i organizacje wspierające starania w przywróceniu żeglugi i turystyki oraz poprawie infrastruktury na wielkopolskich rzekach.

LOGO_POZNAN_PL_RGB_bz(1)rzgw
logo śrem przezorczysteobornikiMiasto Lubońpodstawowe_jpgHerb Mosiny_11LOGO_GMINA KOMORNIKImurowanagoslinalogo_+forYoupuszczykowo