[21 marca 2019] VI spotkanie Zespołu ds. zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą

Podobnie jak na zeszłorocznym, grudniowym spotkaniu Zespołu ds. zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą – Zastępcy Prezydenta pan Mariusz Wiśniewski oraz pan Bartosz Guss zaprosili nie tylko członków ale także osoby zaangażowane w rozwój terenów nadrzecznych.

Podczas spotkania przedstawione zostały prezentacje dotyczące tegorocznego sezonu nad Wartą, wniosków, które wpłynęły po ostatnim spotkaniu oraz głównego tematu spotkania – koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Warty w Poznaniu.

Miejska Pracownia Urbanistyczna zaprezentowała jaką formę ma przyjąć ww. koncepcja, która na obecnym etapie obejmuje ocenę podstawowych uwarunkowań zagospodarowania doliny rzeki Warty. W tym zakresie uwzględnione zostały:

 • struktura terenów zielonych,
 • obszary zagrożenia powodziowego,
 • formy ochrony przyrody,
 • potencjał inwestycyjny,
 • struktury urbanistyczne kreujące tożsamość Poznania związane z doliną Warty,
 • układ podstawowych dróg,
 • układ tras rowerowych,
 • izochrony dostępu do przystanków komunikacji publicznej,
 • strefowanie zagospodarowania doliny rzeki Warty.

 

Docelowo koncepcja uwzględniać będzie rozkład przestrzenny inwestycji zrealizowanych i planowanych w dolinie rzeki, poprzez strefowanie – zostaną wyznaczone takie obszary jak: strefa zieleni naturalnej, urządzonej, rekreacji i wypoczynku, przebieg dróg pieszych i rowerowych, punkty realizacji projektów inwestycyjnych, strefy „waterfront” i „waterview” itd.. Całość opierać się będzie o konsultacje z mieszkańcami oraz  zainteresowanymi działalnością nad rzeką podmiotami, co finalnie zostanie zwieńczone wizualizacją koncepcji zagospodarowania z powiązaniami zewnętrznymi a także szczegółową wizualizacją poszczególnych części / stref doliny rzeki.

Po przedstawieniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja podczas której każdy z zainteresowanych mógł zabrać swój głos, uczestnicy zwracali uwagę nie tylko na samą koncepcję ale również ogólne problemy terenów nadrzecznych. Poruszone zostały takie kwestie jak:

 • zestawienia wizualizacji z stanem istniejącym (który może być przedstawiony za pomocą zdjęć),
 • istota konsultowania koncepcji z różnego rodzaju środowiskami w celu zabezpieczenia wszystkich interesów doliny rzeki, np. różnego rodzaju stowarzyszeniami, fundacjami proekologicznymi, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dzięki czemu koncepcja będzie uwzględniała nie tylko zagospodarowanie brzegów Warty jak i samą rzekę.
 • wykorzystanie strefowania koncepcji jako punktu wyjścia do doprecyzowania poszczególnych elementów, model działania – od ogółu do szczegółu. Uwzględnienie możliwości występowania różnego rodzaju elementów na danym terenie, mimo tego, że ich funkcja nie pokrywa się ogólną funkcja danej strefy,
 • możliwość wykorzystania koncepcji jako narzędzia, które będzie pewną podstawą do rewizji istniejących lub opracowywanych mpzp,
 • uwzględnienie opinii Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w sprawie zagospodarowania doliny Warty i trasy rowerowo-piesze „Wartostrady” w Poznaniu,
 • powrót do kąpielisk nad Wartą,
 • inwentaryzacja dopływów do rzeki Warty, celem uniknięcia katastrofy jaką było zatrucie Warty,
 • zwrócenie uwagi na ryzyko lokalizowania różnego rodzaju inwestycji na terenach zalewowych.
 • wykorzystanie Modelu 3D Miasta Poznania (GEOPOZ), który został wybrany rozwiązaniem Smart City 2018,
 • utworzenie miejsc / stref o charakterze edukacyjnym np. w kontekście ekologii i ochrony środowiska,
 • zabezpieczenie gniazd sandaczy na terenie Starego Portu podczas prac polegających na jego pogłębianiu,
 • konieczność pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotów odpowiadających za zatrucia rzeki Warty,
 • zdefiniowanie nad Wartą kluczowych obszarów, które powinny zostać objęte ochroną,
 • pogłębienie Cybiny w celu poprawienia warunków ichtiologicznych oraz wykorzystania jej potencjału turystycznego,
 • zamontowanie markerów wskazujących skażenie rzeki
 • ponowne rozpatrzenie kwestii projektu Winnice Poznania.

Po zakończeniu dyskusji uczestnicy zostali poinformowani również, że jeśli ktoś nie miał szansy się wypowiedzieć to istnieje możliwość przesłania swoich refleksji drogą mailową / pocztową lub też spotykając się bezpośrednio z daną jednostką.

Zakończenie prac nad koncepcją przez Miejską Pracownię Urbanistyczną planowane jest na koniec br..

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowane jest na wrzesień / październik 2019 roku.