Konkurs na najem zaplecza socjalnego przystani jachtowej z możliwością prowadzenia działalności gastronomicznej


Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs na oddanie w najem na okres 36 miesięcy nieruchomości zabudowanej budynkiem zaplecza socjalnego przystani jachtowej z możliwością prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z terenem do zagospodarowania na cel rekreacyjny nad rzeką Wartą w Poznaniu i zaprasza do składania ofert.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 3.400,00 zł netto na miesiąc. Oferowana stawka czynszu netto nie może być niższa od stawki wywoławczej.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do 02.07.2020r.

Miejsce składania ofert: Sali Obsługi Klienta – kancelaria Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowej 20 w Poznaniu, piętro I. Oferty składa się w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami.

Oferta powinna być należycie uporządkowana. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta może posiadać wyłącznie następujące oznakowanie:

1) adres organizatora konkursu i nr pokoju 1114 oraz adres e-mailowy uczestnika;
2) nazwę konkursu.

Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 253/2020/P

Oferta powinna zawierać ponumerowaną każdą stronę złożonych dokumentów wraz z ich spisem z oznaczeniem stron, na których w ofercie się one znajdują.

Oferenci w ramach oferty są zobowiązani do przedłożenia następujących dokumentów:
1) wypełniony wzór formularza ofertowego;
2) koncepcja zagospodarowania terenu przylegającego do przystani jachtowej, cel: rekreacja ogólnodostępna oraz wizualizacja 3D w kolorze w formie papierowej:
a) koncepcję zagospodarowania terenu należy umieścić w granicach oznaczonych liniami niebieskimi na mapie stanowiącej załącznik nr 3 oraz w formie koncepcji zagospodarowania terenu w 3D i w kolorze w formie papierowej,
b) koncepcja musi zawierać opis prowadzonej działalności; przy przygotowywaniu koncepcji proponowanej działalności należy uwzględnić zapisy § 5 ust. 6, nie należy przewidywać żadnych przeróbek wynajmowanego obiektu oraz zagospodarowania na terenie dróg i ścieżek utwardzonych oraz na umocnieniach brzegowych, w tym schodach bulwaru i terenach niżej położonych;
3) w ofercie należy wskazać elementy identyfikacji wizualnej zagospodarowania zgodne z zapisami § 5 ust. 6;
4) wykaz prowadzonej działalności gastronomiczno-kulturalnej (do 5 stron maszynopisu) i organizowanych wydarzeń gastronomiczno-kulturalnych (wybranych, nie więcej niż 10 najważniejszych w ocenie oferenta), których organizatorem był oferent, a miejscem ich prowadzenia/organizacji były miejskie tereny nadrzeczne;
5) aktualny odpis z KRS (spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej) wraz z oświadczeniem osób uprawnionych do reprezentacji oferenta, że od daty wydania odpisu z rejestru do dnia złożenia oferty w ramach konkursu dane zawarte w odpisie z rejestru nie uległy zmianie;
6) w przypadku osób fizycznych / rozliczających się w formie spółki cywilnej – kopia potwierdzona przez notariusza za zgodność z oryginałem aktualnej umowy spółki cywilnej, dane NIP i REGON;
7) dla każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą wydruk z CEIDG, dane NIP i REGON.

Uczestnik konkursu ponosi koszty związane ze sporządzeniem oferty, przy czym organizator konkursu nie będzie zobowiązany do zwrotu tych kosztów niezależnie od przebiegu i wyniku konkursu – w tym jego odwołania w części albo w całości, unieważnienia lub niewybrania żadnej z ofert.

Załączniki:
Ogłoszenie o konkursie, wzór umowy, wzór formularza ofertowego.
Wykaz nieruchomości.
Zarządzenie nr 253/2020/P w sprawie konkursu ofert na najem nieruchomości